غبار روبی،عطر افشانی ، قرائت فاتحه، ادای احترام و توسل به شهدا در هفته مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی

غبار روبی،عطر افشانی ، قرائت فاتحه، ادای احترام و توسل به شهدا در هفته مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی