مراسم سالروز شهادت سردار مقاومت ،حاج قاسم سلیمانی

مراسم سالروز شهادت سردار مقاومت ،حاج قاسم سلیمانی