کار با صدف (دانش آموزان پایه هفتم ، کلاس پویش)

کار با صدف (دانش آموزان پایه هفتم ، کلاس پویش)